Hot News :

สภาพทั่วไป

          ที่ตั้ง 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  ตั้งอยู่เลขที่  144  หมู่ที่ 18  บ้านหนองหว้าพัฒนา  ตำบลห้วยข่า  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบุณฑริก  ระยะทาง  18  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ  110  กิโลเมตร    

เนื้อที่  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ  573  ตารางกิโลเมตร  หรือ  358,125  ไร่ 

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สลับเทือกเขาบริเวณชายแดน  กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  160-180  เมตร  มีลำน้ำโดมไหลผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  ไหลลงเขื่อนสิรินธร  และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ  คือ  ภูหินด่าง  มีจุดชุมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและชมทัศนียภาพที่สวยงาม     

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อบต.บัวงาม และ อบต.โพนงาม อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้             ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัด   อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับแนวชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อบต.โนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

          ลักษณะภูมิอากาศ

          ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 

ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

เขตปกครองทั้งหมด  จำนวน  23  หมู่บ้าน    

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

1

บ้านห้วยข่า

นายประเสริฐ  นาควัน

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านหนองแปก

นายสาคร  คันธเนตร

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านหนองแปน

นายจำลอง  ไชยกุมาร

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านหนองเม็ก

นายศิริชัย  สรสา

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านแก้งสว่าง

นายเหลา  ศิริโท

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านคำบาก

นายเมือง  กุลสะโก

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านสร้างหอม

นายค่ำ  กาศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านบก

นายบัวสอน  สุระพล

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านแก้งสมบูรณ์

นายฐิตายุบดี  พุทธิพงษ์รุ่งเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านหนองเหนี่ยว

นายบุญเทียม สายศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านโป่งยอ

นายไพบูลย์  ราชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านเก่ากลาง

นายฉลอง คำโฮม

ผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านแก้งอุดม

นายเขือง  คันจะโส

ผู้ใหญ่บ้าน

14

บ้านโสกก่อ

นายอิด  สิงห์โคตร

ผู้ใหญ่บ้าน

15

บ้านห้วยข่าทักษิณ

นายคำแสน  ระสิโน

ผู้ใหญ่บ้าน

16

บ้านโนนลำดวน

นายวีระศักดิ์  นุสนธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

17

บ้านคำขุนราษฎร์

นายอาคม สุรทัตโชค

ผู้ใหญ่บ้าน

18

บ้านหนองหว้าพัฒนา

นายบุญหลาย  นิลพัฒน์

ผู้ใหญ่บ้าน

19

บ้านแคนทอง

นายไสว  ปริโส

ผู้ใหญ่บ้าน

20

บ้านคำแสนสุข

นายทวี  ศรีสุพรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน

21

บ้านหนองเม็ก

นายจันที คำมีรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

22

บ้านสร้างหอม

นายสมชาย  หาลี

ผู้ใหญ่บ้าน

23

บ้านห้วยข่า

นายแผน  จันทร์เพ็ง

กำนันตำบลห้วยข่า

 ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ประชากร

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  มีทั้งหมด  17,804  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  31  คน  ต่อ  1  ตารางกิโลเมตร  และมี  5,570  หลังคาเรือน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หลังคาเรือน

(หลัง)

ประชากรชาย

(คน)

ประชากรหญิง  (คน)

ประชากรรวม

(คน)

1

ห้วยข่า

316

515

467

982

2

หนองแปก

273

455

457

912

3

หนองแปน

407

537

478

1,015

4

หนองเม็ก

371

547

567

1,114

5

แก้งสว่าง

213

318

295

613

6

คำบาก

391

634

639

1,273

7

สร้างหอม

237

422

440

862

8

บก

259

363

349

712

9

แก้งสมบูรณ์

356

587

575

1,162

10

หนองเหนี่ยว

74

111

117

228

11

โป่งยอ

82

145

132

277

12

เก่ากลาง

326

412

408

820

13

แก้งอุดม

247

457

460

917

14

โสกก่อ

148

278

262

540

15

ห้วยข่าทักษิณ

176

299

276

575

16

โนนลำดวน

230

343

359

702

17

คำขุนราษฎร์

171

324

304

628

18

หนองหว้าพัฒนา

137

244

247

491

19

แคนทอง

247

415

400

815

20

คำแสนสุข

169

355

323

678

21

หนองเม็ก

273

442

414

856

22

สร้างหอม

236

396

390

786

23

ห้วยข่า

226

450

396

846

รวม 

5,570

9,049

8,755

17,804

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลประชากรและจำนวนหลังคาเรือนของ อบต.ห้วยข่า ณ 3 มีนาคม 2565

(ที่มา : สำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี )

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ