Hot News :
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางศรุดา  แพงวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


พนักงานส่วนตำบล

นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจินตนา พูนพิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวภัทรภร เมืองแสน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สิบเอกปิยวัฒน์ วริสาร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวปัทมา  กองจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวจริยา  ใจแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอดิศร พรมจารี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าเอกสาคร ริปันโน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเทพศักดิ์ ต้นเกษ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพรธวัล  ขันทะโข

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางแววดา เรืองศรี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ พิศคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสมพร วิลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวพจนีย์  ต้นเกษ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอานุภาพ  ธรรมนิยม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอนุษรา บุราชรินทร์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวาที เรืองศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวรวิทย์ คำภิรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอุบล มาศรี

พนักงานงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายสุขขี ดวงทอง

พนักงานงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายค่ำ บุญกว้าง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรเชษฐ์  ก่อกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายนพฤทธิ์ จัตุราเพด

พนักงานขับรถยนต์

นางสมหมาย  สิงห์ไสล

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นางวาสนา  ศรีสุทโธ

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นางพิศมัย  จันทะนิตย์

คนงานทั่วไป

นายมนัส  ภูมูลนา

คนงานทั่วไป (นักการภารโรง)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ