Hot News :
กองคลัง

นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุมาลี จินามณี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ วิลา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.

นายวิริยะ บุญญา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวณชนาท ประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชีวารัตน์ เรืองศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางนุชจิตรา นามบุรี

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุดารัตน์ วิลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรชร ขันทะโส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปรียาภัทร สุระมณี

ผู้ช้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววาสนา ศรีโคตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะธิดา สาโล

คนงานทั่วไป

นายรักเกียรติ บุญช่วย

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ